รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล

วาระการดำรงตำแหน่ง
2516 - 2517
2517 - 2521
1 ต.ค. 2527 - 11 มิ.ย. 2531

Read more

 

อาจารย์พินัย ออรุ่งโรจน์

วาระการดำรงตำแหน่ง
2522 - 30 ก.ย. 2527


Read more

 

ผศ.คำรณ พิทักษ์

วาระการดำรงตำแหน่ง
14 มิ.ย. 2531 - 10 ธ.ค. 2533Read more

 

อ.พิชิต เรืองแสงวัฒนา

วาระการดำรงตำแหน่ง
11 ธ.ค. 2533 - 31 พ.ค. 2534
1 มิ.ย. 2538 - 30 ก.ย. 2538
1 ต.ค. 2538 - 18 ม.ค. 2539

Read more

 

รศ.สมชาย ชูโฉม

วาระการดำรงตำแหน่ง
1 มิ.ย. 2534 - 11 พ.ย. 2534
1 ต.ค. 2540 - 6 พ.ย. 2542

Read more

 

รศ.ดร.ศุภโชค วิริยโกศล

วาระการดำรงตำแหน่ง
11 พ.ย. 2534 - 31 พ.ค. 2538Read more

 

ผศ.เสน่ห์ ธัญธาดาลักษณ์

วาระการดำรงตำแหน่ง
19 ม.ค. 2539 - 30 ก.ย. 2540
1 ก.ค. 2545 - 30 พ.ค. 2547

Read more

 

ผศ.เจริญ เจตวิจิตร

วาระการดำรงตำแหน่ง
8 พ.ย. 2542 - 30 เม.ย. 2545
1 เม.ย. 2555 - 31 มี.ค. 2559

Read more

 

ผศ.ดร.องุ่น สังขพงศ์

วาระการดำรงตำแหน่ง
1 มิ.ย. 2547 - 31 พ.ค. 2551
1 มิ.ย. 2551 - 31 พ.ย. 2551

Read more

 

รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์

วาระการดำรงตำแหน่ง
15 ธ.ค. 2551 - 31 มี.ค. 2553

Read more

 

ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา

วาระการดำรงตำแหน่ง
1 เม.ย. 2553 - 31 มี.ค. 2555

Read more

 

รศ.ดร.ธเนศ รัตนวิไล

วาระการดำรงตำแหน่ง
1 เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน

Read more

 

 


Scroll to top