ระบบสารสนเทศภาควิชาวิศกรรมอุตสาหการสำหรับบุคลากร

                         เข้าสู่ระบบสารสนเทศของภาควิชา

                                 ระบบจัดการโครงงานนักศึกษาโครงงานนักศึกษา

ขอใช้สถานที่นอกเวลาราชการ                                 ระบบขอใช้สถานที่นอกเวลาราชการของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

FAQ_GISE                                 FAQ GISE

                          ระบบยืม- คืน อุปกรณ์เครื่องมือช่าง

co-op                          ระบบสหกิจศึกษา

db ie-psu                           ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

db ie-psu                           ระบบเบิก - จ่ายวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการScroll to top