ระบบสารสนเทศภาควิชาวิศกรรมอุตสาหการสำหรับบุคลากร

                         เข้าสู่ระบบสารสนเทศของภาควิชา

                                 ระบบจัดการโครงงานนักศึกษาโครงงานนักศึกษา

ขอใช้สถานที่นอกเวลาราชการ                                 ระบบขอใช้สถานที่นอกเวลาราชการของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

FAQ_GISE                                 FAQ GISE

GISE                          ระบบยืม- คืน อุปกรณ์เครื่องมือช่าง

 เว็บลิงค์

Scroll to top