ลำดับรายชื่อวัตถุประสงค์จำนวนเงิน (บาท)รูปภาพ
1. กองทุน 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ - 1,000,000 -
2. ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ Neer 9 - 50,000  
3. ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Neer 24

เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการโรงงานจำลอง

72,755
4. ศิษย์เก่า ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Neer 25 เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการโรงงานจำลอง 40,000  
5 นางกมลกานต์ ประยุรวิวัฒน์

ช่วยเหลือ นักศึกษาขาดแคลน

จิรพนธ์ สาคร

5,000  
6. เฉลิมพล ตังคนานนท์

ช่วยเหลือ นักศึกษาขาดแคลน 

จิรพนธ์ สาคร

2,000  
Scroll to top