กิจกรรม Big Cleaning Day  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 นำโดยหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รศ.ดร.ธเนศ รัตนวิไล  บุคลากรสายวิชาการ-สายสนับสนุน และนักศึกษา ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำความสะอาด และจัดระเบียบเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ภายในพื้นที่ของภาควิชา 

 

 

 

รูปภาพ:

 

Scroll to top