เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการได้จัดการสัมมนาประจำปี 2560  โดยสัมมนาในหัวข้อ "การทำข้อตกลง TOR อย่างไรให้ผู้ปฏิบัติงานผ่านการประเมินอย่างเหมาะสมที่สุด"  และมีวิทยากรมาจากการจัดการทรัพยากรบุคคลของคณะฯ มาให้ความรู้ แนะนำ และตอบคำถาม

 

 

 

 

รูปภาพ:

สัมมนาภายในสถานที่

 

Scroll to top