วิศวกรรมอุตสาหการเป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการมุ่งเน้นผลิตวิศวกรอุตสาหการทีมีคุณภาพสูง มีความรู้ทั้งพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ และสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี รวมทั้งให้เป้นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งนี้เพื่อให้สามารถรองรับแผนการพัฒนาทางอุตสาหกรรมของประเทศ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
2.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในวิชาชีพทางวิศวกรรมอุตสาหการ
3.เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถปประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับวิชาชีพทางวิศวกรรมอุตสาหการได้
4.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ คิดเป็นทำเป็น และสามารถศึกษาเพิ่มเติมด้วยตัวเองได้
5.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 


 

รายละเอียดหลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 ใช้กับนักศึกษารหัส 54 เป็นต้นไป download

รายละเอียดหลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 ใช้กับนักศึกษารหัส 59 เป็นต้นไป download

 

Scroll to top