หลักสูตรวิศวกรรมการผลิตยึดหลักในการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามแนวทางของมหาวิทยาลัย โดยเน้นที่การเป็นคนเก่งและคนดีออกสู่สังคม ความเก่งคือให้มีความคิดสร้างสรรค์มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตอย่างบูรณาการที่สอดคล้องกับยุคสมัย สามารถที่จะผลิตและต่อยอดเทคโนโลยีที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ความดีคือให้มีจิตสำนึกและจรรยาบรรณในวิชาชีพ และรับผิดชอบต่อผลของการนำความรู้ไปใช้เพื่อสนองต่อนโยบายขององค์กร และสังคมโดยรวม


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          เพื่อผลิตบัณฑิตปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ให้มีความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี สามารถคิดเป็น ทำเป็น และใฝ่รู้ สามารถศึกษาค้นคว้าในวิชาชีพต่อเนื่องด้วยตนเอง และมีปฎิภาณไหวพริบ สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในปัจจุบันและอนาคตเหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมรายละเอียดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ใช้กับนักศึกษารหัส 54 เป็นต้นไป download

รายละเอียดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ใช้กับนักศึกษารหัส 59 เป็นต้นไป download

 

 

 

Scroll to top