ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ธเนศ รัตนวิไล ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น  จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 8th PSU-UNS International Conference on ENGINEERING AND TECHNOLOGY (ICET-2017) ณ Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

อ่านเพิ่มเติม: ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ธเนศ รัตนวิไล ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น

 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสโรชา ซังชาสิทธิ์ และ นายธนายุต นาคพันธุ์ ได้รับรางวัลในโครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้อง LRC1-2 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 8 อาคาร 1  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

อ่านเพิ่มเติม: โครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย

  วันที่ 22-25 มี.ค. 60 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ได้เข้าร่วมการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อ Lean กับมหาวิทยาลัย Universiti Sains Malaysia (USM) และเข้าเยี่ยมชมโรงงาน Flex ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดียิ่งที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะได้รับประสบการณ์เพื่อใช้ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป 

 

อ่านเพิ่มเติม: Lean Experience and share with USM and field trip at Flex. Penang, Malaysia

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ thaivcml2017.psu.ac.th

  วันศุกร์ที่ 17 กพ. 2560 รุ่นพี่มาเล่าประสบการณ์ให้รุ่นน้องฟัง เกี่ยวกับงานทางด้าน IE โดยเฉพาะ เกี่ยวกับ การวางแผนและควบคุมการผลิต ณ ห้อง A200 เวลา 10.00-12.00 น. 

 

อ่านเพิ่มเติม: รุ่นพี่มาเล่าประสบการณ์ให้รุ่นน้องฟัง เกี่ยวกับงานทางด้าน IE

  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 นายพชรพล อินทรศักดิ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ได้ส่งผลงานเข้าประกวดและได้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ SOLIDWORKS 3D Design & Skill Contest 2016 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา จัดโดย บริษัท แอพพลิแคด จำกัด ซึ่งเป็นการประกวดการออกแบบและแข่งขันทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ โดยใช้โปรแกรม Solidworks ผลการแข่งขัน นายพชรพล อินทรศักดิ์ ได้รางวัลชมเชย (อันดับ 3) เป็นทุนการศึกษา 10,000 บาท จากผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 10 ทีมจากมหาลัยทั่วประเทศ 

 

อ่านเพิ่มเติม: ขอแสดงความยินดีกับ พชรพล อินทรศักดิ์ ได้รับรางวัลแข่งขัน SOLIDWORKS 3D Design & Skill Contest 2016

  การประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 

อ่านเพิ่มเติม: ประเมินคุณภาพภายในหลักสูตร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปีการศึกษา 2558
Scroll to top