ข่าวประชาสัมพันธ์

       เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณได้เข้าศึกษาดูงานทางด้านพื้นฐานวิศวกรรม รวมทั้งการเยี่ยมชมโรงฝึกต่าง ๆ ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

อ่านเพิ่มเติม: นิสิตคณะวิทยาการสุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ มาศึกษาดูงาน

       ผลงานเรื่อง "สูตรที่เหมาะสมต่อพฤติกรรมทางกลและการคืบของวัสดุผสมพอลิโพรพิลีนรีไซเคิลและผงไม้ยางพารา” ของ ผศ.ดร.ชาตรี หอมเขียว โดยมี รศ.ดร.ธเนศ รัตนวิไล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และมี รศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง เป็นอาจารย์ที่ปรีกษาร่วม ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2560 ระดับดี

อ่านเพิ่มเติม: รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560

       เมื่อวันที่ 14-15 ก.พ. 2561 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้มาเยือนซึ่งเป็นตัวแทนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศในการเริ่มดำเนินงานความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการภายใต้ Erasmus+Capacity Building in Higher Education project on Curriculum Development of Master's Degree Program in Industrial Engineering for Thailand Sustainable Smart Industry - MISE4.0

อ่านเพิ่มเติม: สัมมนาโครงการ Curriculum Development of Master’s Degree Program in Industrial Engineering for...

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการประชุมรับรองหลักสูตร โดยสภาวิศวกร นำโดยประธานคณะอนุกรรมการ รศ.ศันสนีย์ สุภาภา มารับรองปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พศ.2559 ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม IE1

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

        ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ รัตนวิไล และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ ตระการชัยศิริ ได้รับรางวัลในงาน อาจารย์ตัวอย่าง และผลงานดีเด่นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม: อาจารย์ตัวอย่าง และผลงานดีเด่นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2561

       ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ รัตนวิไล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องุ่น สังขพงศ์ ผู้ได้รับรางวัล ในงานวันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม: ผู้ได้รับรางวัลในงาน วันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561

  ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์สมชาย ชูโฉม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม: ขอแสดงความยินดีกับ รศ.สมชาย ชูโฉม
Scroll to top