วันที่ 22-25 มี.ค. 60 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ได้เข้าร่วมการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อ Lean กับมหาวิทยาลัย Universiti Sains Malaysia (USM) และเข้าเยี่ยมชมโรงงาน Flex ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดียิ่งที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะได้รับประสบการณ์เพื่อใช้ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป 

 

 

รูปภาพ :

 

 

 

Scroll to top