ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสโรชา ซังชาสิทธิ์ และ นายธนายุต นาคพันธุ์ ได้รับรางวัลในโครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้อง LRC1-2 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 8 อาคาร 1  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

โดย นางสาวสโรชา ซังชาสิทธิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศสหกิจศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นายธนายุต นาคพันธุ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศสหกิจศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ซึ่งนางสาวสโรชา ซังชาสิทธิ์ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศสหกิจศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กรุงเทพมหานคร วันที่ 15 พฤษภาคม 2560.

 

รูปภาพ :

 

 

 

Scroll to top