ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ธเนศ รัตนวิไล ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น  จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 8th PSU-UNS International Conference on ENGINEERING AND TECHNOLOGY (ICET-2017) ณ Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

 

 

รศ.ดร.ธเนศ รัตนวิไล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และนายกัมปนาท ธานีรัตน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัล Diploma Awards for the best paper presented สำหรับบทความเรื่อง “The Criterion – Selection of Wood-Plastic Composites” ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 8th PSU-UNS International Conference on ENGINEERING AND TECHNOLOGY (ICET-2017) ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2560 ณ Novi Sad, Serbia, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences

Scroll to top