ส่วนสำนักงาน


pornpen4

พรเพ็ญ วงศ์พจน์
[Ms. Pornpen Wongpoj]

นักวิชาการอุดมศึกษา
[Higher Education Officer.]

Tel. 0-7428-7158
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

sarinda4

สรินดา อรุณพันธ์
[Miss Sarinda Aroonphan]

นักวิชาการอุดมศึกษา
[Higher Education Officer.]

Tel. 0-7428-7026
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

bee

ณาฏฐีกา จันทร์เลื่อน
[Miss Natteeka Junlean]

นักวิชาการศึกษา
[Academic Education.]

Tel. 0-7428-7025
Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Supalak

ศุภลักษณ์ ตั้งกิจเชาวลิต
[Miss Supalak Tangkitchaowalit]

นักวิชาการอุดมศึกษา
[Higher Education Officer.]

Tel. 0-7428-7156
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

pongpun

พงษ์พันธ์ จันทราช
[Mr. Pongpun Juntharach]

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
[Academic computer.]

Tel. 0-7428-7175
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

jantana4

จันทนา นกแก้ว
[Miss Jantana Nokkeaw]

พนักงานเก็บเอกสาร [Staff documents.]
Tel. 0-7428-7025
Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

yupadee

ยุพดี บินหลี
[Miss Yuppadee Binle]

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(MIM) [General Administration
Officerof Industrial
Management Program.]

Tel. 0-7428-7428
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

p a

อรวรรณศิริ หนูอุไร
[Miss Orawansiri Noourai]

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(MIM) [General Administration
Officerof Industrial
Management Program.]

Tel. 0-7428-7428
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ส่วนงานช่าง


boonsong4

บุญส่ง ศรีทองช่วย
[Mr. Boonsong Sritongchual]
ช่างเทคนิค [Technician]
Tel. 0-7428-7169
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

abdul4

อับดลหร้อศักดิ์ ยีละ
[Mr. Apdonrosak Yera]

ช่างเทคนิค [Technician]
Tel. 0-7428-7170
Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

kittipong4

กิตติพงษ์ อาดัม
[Mr. Kittipong Ardum]

ช่างเทคนิค [Technician]
Tel. 0-7428-7172
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

jira4

จิระ บุญทอง
[Mr. Jira Boontong]

ช่างเทคนิค [Technician]
Tel. 0-7428-7169
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

somsak4

สมศักดิ์ จีนาพงษ์
[Mr. Somsak Genapong]

ช่างเครื่องมือกล [Mechanical Technician.]
Tel. 0-7428-7174
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

thaworn4

ถาวร จุลนิล
[Mr. Thavorn Junnin]

ช่างฝีมืองานโลหะ [Metal craftsman.]
Tel. 0-7428-7172
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

prochote4

ประโชติ ดำสองสี
[Mr. Prachot Damsongsee]

วิศวกร [Engineer]
Tel. 0-7428-7168
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

hirun4

หิรัญ เพชรชูกูล
[Mr. Hirun Pechnukul]

พนักงานทั่วไป [General staff.]
Tel. 0-7428-7170
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

   
   
Scroll to top