รศ.ดร.จำนง สรพิพัฒน์
รศ.ดร.จีรเดช  อู่สวัสดิ์
รศ.ดร.ศุภโชค  วิริยโกศล
รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล
รศ.อิสรา ธีรวัฒน์สกุล
ผศ.คำรณ พิทักษ์
ผศ.บุญเรือง มานะสุรการ
ผศ.พิจิตร พิศสุวรรณ
ผศ.ยอดดวง พันธ์นรา
 
ผศ.สงวน ตั้งโพธิธรรม
ผศ.เสน่ห์ ธัญธาดาลักษณ์
 
ดร.จารุวรรณ กล่ำกลาย
ดร.บุญสิริ  ลิ่มสกุล
ดร.ผณิศวร ชำนาญเวช
ดร.วิเศษ นครชัย
ดร.ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร
อ.ทวี สันติปาตี
อ.นริศ ดุจศรีวัชร์
อ.นิเวศ สุขเกษม
อ.พิชิต เรืองแสงวัฒนา
อ.พินัย ออรุ่งโรจน์
อ.มงคล ไฝขาว
อ.มาโนชญ์ จันทวดี 
อ.วาณีรัตน์ ศรประสิทธิ์
อ.สมพร พงศ์ขจร
 

 

 


 

Scroll to top