ทีมบริหาร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

1

รศ.ดร.ธเนศ รัตนวิไล
หัวหน้าภาคฯ

 
pichet

ผศ.พิเชฐ ตระการชัยศิริ
รองหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายพัฒนา

angoon

ผศ.ดร.องุ่น สังขพงศ์
รองหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายวิชาการ

supapan4

ผศ.ดร.สุภาพรรณ ไชยประพัทธ์
รองหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

 
sivasit

อาจารย์ ศิวศิษย์ วิทยศิลป์
รองหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนานักศึกษา

 
 
 

ทีมบริหารหลักสูตร 
supapan4

ผศ.ดร.สุภาพรรณ ไชยประพัทธ์
ประธานหลักสูตรฯ วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
(ปริญญาโท-เอก)

klangduen4

ผศ.ดร. กลางเดือน โพชนา
ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ การจัดการอุตสาหกรรม
(ปริญญาโท ภาคพิเศษ)

nikorn4

รศ.ดร.นิกร ศิริวงศ์ไพศาล
ประธานหลักสูตรฯ วิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
(ปริญญาโท)

wanatchapong

ดร.วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว
ประธานหลักสูตรฯ วิศวกรรมอุตสาหการ
(ปริญญาตรี)

wanida4

รศ.วนิดา รัตนมณี
ประธานหลักสูตรฯ วิศวกรรมการผลิต
(ปริญญาตรี)

 
Scroll to top