2017(2560)

 • Thanate Ratanawilai, Chatree Homkhiew, and Wiriya Thongruang.  2017. Optimizing formulation on weathering resistance of recycled polypropylene and rubberwood flour composites. Journal of Tropical Forest Science, 29(2), 215-226.
 • ชาตรี หอมเขียว  วรพงค์ บุญช่วยแทน  สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์และธเนศ รัตนวิไล, “พารามิเตอร์การผลิตที่เหมาะสมที่สุดของวัสดุเชิงประกอบพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง และผงไม้ยางพาราโดยใช้การออกแบบบ็อกซ์−เบห์นเคน”, วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 27, ฉบับที่ 2 (315-328), เม.ย. – มิ.ย. 2560.
 • อามีณา เมฆารัฐและกลางเดือน โพชนา, “ผลกระทบของพื้นผิวสัมผัสถุงมือต่อแรงบีบมือ”, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 24, เล่มที่ 3 ก.ย.-ธ.ค. 2560.

 

2016(2559)

 • Homkhiew, C., Ratanawilai, T., & Thongruang, W. (2016). Long-term water absorption and dimensional stability of composites from recycled polypropylene and rubberwood flour. Journal of Thermoplastic Composite Materials, 29(1), 74-91.
 • Huang, G., Chaiprapat, S., & Waiyagan, K. (2016). Automated process planning and cost estimation under material quality uncertainty. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 86(1), 323-335.
 • ปิยะพงศ์ เสนีย์รัตนประยูร, นิกร ศิริวงศ์ไพศาล, และ เสกสรร สุธรรมานนท์. (2559). กลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล: กรณีศึกษาอุตสาหรรมอาหารฮาลาล. วารสารหาดใหญ่วิชาการ, 14(1), 27-42.
 • รัญชนา สินธวาลัย, เปมิกา บุญชู, และ ศิริพร ผลใหม่. (2559). การประยุกต์ใช้บ้านคุณภาพเพื่อปรับปรุงบรรจุภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 26(3), 437-446.
 • วชิระ เพ็ชรราม, และ กลางเดือน โพชนา. (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษาฐานผลิตแก๊สธรรมชาตินอกชายฝั่ง อ่าวไทย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 18(1), 10-20.
 • สุริยันต์ จอมธนชัย, วนิดา รัตนมณี, และ รัญชนา สินธวาลัย. (2559). การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ลักษณะข้อผิดพลาดและผลกระทบ สำหรับระบบการทวนสอบปริมาณการผลิตในโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา: กรณีศึกษา. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 26(1), 61-73.

 

2015(2558)

 • Guoxiang Huang, Supapan Chaiprapat, and Kriangkrai Walyagan.  2015. A Probabilistic Model of Wood Defects. Applied Mechanics and Materials, Vols. 799-800, pp 217-221.
 • Fradinata, E., Suthummanon, S., & Suntiamorntut, W. (2015). Forecasting determinant of cement demand in Indonesia with artificial neural network. Journal of Asian Scientific Research, 5(7), 373-384.
 • Homkhiew, C., Ratanawilai, T., & Thongruang, W. (2015). Composites from recycled polypropylene and rubberwood flour: Effects of composition on mechanical properties. Journal of Thermoplastic Composite Materials, 28(2), 179-194.
 • Homkhiew, C., Ratanawilai, T., & Thongruang, W. (2015). Minimizing the creep of recycled polypropylene/rubberwood flour composites with mixture design experiments. Journal of Composite Materials, 49(1), 17-26.
 • Ratanawilai, T., Nuntadusit, C., & Promtong, N. (2015). Drying characteristics of rubberwood by impinging hot-air and microwave heating. Wood Research, 60(1), 59-70.
 • กลางเดือน โพชนา, และ จุฑาทิพย์ วิญญูเจริญกุล. (2558). การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ด้วยวิธี ROSA. วารสารสาธารณสุขศาสตร์, 45(2), 148-158.
 • กลางเดือน โพชนา, และ ณรงค์ฤทธิ์ นุ่มทอง. (2558). การพัฒนาระบบสื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการซ่อมบำรุงรักษาแบบทวีผล. วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 8(2), 62-74.
 • ชาตรี หอมเขียว, ธเนศ รัตนวิไล, สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์, และ วรพงค์ บุญช่วยแทน. (2558). ผลกระทบของอุณหภูมิและประเภทนํ้าต่อสมบัติการดูดซับนํ้าของวัสดุเชิงประกอบพอลิโพรพีลีนและผงไม้ยางพารา. วิศวสารลาดกระบัง, 32(2), 49-54.
 • ธเนศ รัตนวิไล, และ วุฒิไกร ศรีสุข. (2558). การปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมในกระบวนการห่อไม้ฝา. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 23(1), 52-59.
 • ธเนศ รัตนวิไล, พิจิตร พิศสุวรรณ, สิริญญา จิรสัมปทา, และ ชาตรี หอมเขียว. (2558). ปัจจัยการกัดที่มีผลกระทบต่อผิวสำเร็จของวัสดุผสมไม้พลาสติก. วิศวสารลาดกระบัง, 32(2), 43-48.
 • ประกฤษณ์ จองปัญญาเลิศ, และ กลางเดือน โพชนา. (2558). การลดอัตราการหยุดของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตน้ำแข็งหลอด กรณีศึกษา โรงงานน้ำแข็งหลอดคลองแงะ. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 5(2), 101-116.
 • รัญชนา สินธวาลัย, และ นฤมล ดาววี. (2558). การวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับปฏิบัติการสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก: กรณีศึกษา. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร, 23(1), 142-156.
 • วิมล บุญรอด, และ ธเนศ รัตนวิไล. (2555). อิทธิพลของปัจจัยในการกลึงปอกต่อความขรุขระของผิวอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง. วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, 23(4), 71-77.

 

2014(2557)

 • Chansaad, A., Chaiprapat, S., & Yenradee, P. (2014). Fuzzy inference method for material loss and cost estimation under uncertainty: A case study of wooden product manufacturing. Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 27(5), 2379-2389.
 • Homkhiew, C. Ratanawilai, T., & Thongruang, W. (2014). Time–temperature and stress dependent behaviors of composites made from recycled polypropylene and rubberwood flour. Construction and Building Materials, 66, 98-104.
 • Homkhiew, C., Ratanawilai, T., & Thongruang, W. (2014). Effects of natural weathering on the properties of recycled polypropylene composites reinforced with rubberwood flour. Industrial Crops and Products, 56, 52-59.
 • Homkhiew, C., Ratanawilai, T., & Thongruang, W. (2014). Long-term water absorption and dimensional stability of composites from recycled polypropylene and rubberwood flour. Journal of Thermoplastic Composite Materials, Article in Press.
 • Homkhiew, C., Ratanawilai, T., & Thongruang, W. (2014). Optimizing the formulation of polypropylene and rubberwood flour composites for moisture resistance by mixture design. Journal of Reinforced Plastics and Composites, 33(9), 810-823.
 • Homkhiew, C., Ratanawilai, T., & Thongruang, W. (2014). The optimal formulation of recycled polypropylene/rubberwood flour composites from experiments with mixture design. Composites Part B: Engineering, 56, 350-357.
 • Ratanawilai, T., Lekanukit, P., & Urapantamas, S. (2014). Effect of rubberwood and palm oil content on the properties of wood-polyvinyl chloride composites. Journal of Thermoplastic Composite Materials, 27(6), 719-730.
 • Ratanawilai, T., Nakawirot, K., Deachsrijan, A., & Homkhiew, C. (2014). Influence of wood species and particle size on mechanical and thermal properties of wood-polypropylene composites. Fibers and Polymers, 15(10), 2160-2168.
 • กลางเดือน โพชนา, และ องุ่น สังขพงศ์. (2557). ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของกลุ่มผู้ใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กรณีศึกษา นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. วารสารสาธารณสุขศาสตร์, 44(2), 162-173.
 • ณัชยา แซ่เจิ้น, กลางเดือน โพชนา, และ องุ่น สังขพงศ์. (2557). ความชุกและปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลที่มีผลต่ออาการผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อของพนักงานขับรถตู้โดยสารประจำทาง : กรณีศึกษา สถานีขนส่งอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. วารสารวิจัย มข., 19(1), 107-118.
 • รัตนา กูเล็ม, กลางเดือน โพชนา, และ องุ่น สังขพงศ์. (2557). ความสอดคล้องของขนาดโต๊ะเก้าอี้นักเรียนกับขนาดสัดส่วนร่างกายของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษากรณีศึกษา โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา. วิศวกรรมสาร มข., 41(4), 463-471.

 

2013(2556)

 • Pichitlamken, J., & Kongkaew, W. (2014). A survey of approximate methods for the traveling salesman problem. Kasetsart Engineering Journal, 27(89), 79-87.
 • Suanmuang, W., Suthummanon, S., Penchamrat, P., & Sirivongpaisal, N. (2013). Design and model of supply chain network for the biodiesel refinery industry in the southern region of Thailand. American International Journal of Contemporary Research, 3(4), 6-20.
 • เสกสรร สุธรรมานนท์ รัญชนา สินธวาลัย และ สนธยา ทวีรัตน์. (2556). การประยุกต์ใช้ต้นทุนคุณภาพสำหรับโรงงานผลิตปะเก็นสำเร็จรูป. วารสารวิจัย มข., 18(3), 527-535.
 • เสกสรร สุธรรมานนท์, นิกร ศิริวงศ์ไพศาล, ลัคน์สิริ ตรีรานุรัตน์, ศราวุฒิ คงขวัญ, และ ศศิโสภา ชีวะเสรีชล. (2556). การศึกษาระบบการขนส่งในโลจิสติกส์ย้อนกลับของขยะคอมพิวเตอร์ในจังหวัดสงขลา. วารสารวิจัย มข., 18(4), 628-641.
 • กลางเดือน โพชนา, และ องุ่น สังขพงศ์. (2556). ความเหมาะสมของโต๊ะและเก้าอี้ในห้องเรียนกับขนาดสัดส่วนร่างกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร, 21(1), 18-27.
 • ชาตรี หอมเขียว, และ ธเนศ รัตนวิไล. (2556). ส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุดของวัสดุผสมระหว่างพอลิโพรพีลีนและผงไม้ยางพาราหลังการแช่นํ้าโดยใช้การออกแบบการทดลอง. วารสารวิจัย มข., 19(6), 780-793.
 • วรุณพร เชียรวิชัย, เจษฎา วรรณสินธุ์, รัญชนา สินธวาลัย, และ นภิสพร มีมงคล. (2556). การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ของกระบวนการหล่อฉีดโลหะแบบกึ่งของแข็ง. วารสารวิจัย มข., 18(5), 811-823.
 • สนธยา ทวีรัตน์, รัญชนา สินธวาลัย, และ เสกสรร สุธรรมานนท์. (2556). การประยุกต์ใช้ต้นทุนคุณภาพสำหรับโรงงานผลิตปะเก็นสำเร็จรูป. วารสารวิจัย มข., 18(3), 527-535.
 • สวรินทร์ ประดิษฐอุกฤฎ์, รัญชนา สินธวาลัย, และ นภิสพร มีมงคล. (2556). การประเมินประสิทธิภาพของสหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวัดสงขลา โดยใช้วิธี DEA. วารสารวิจัย มข., 18(5), 793-802.
 • สิริพร เรืองสุข, รัญชนา สินธวาลัย, และ เสกสรร สุธรรมานนท์. (2556). การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานซ่อมตู้คอนเทนเนอร์ในเขตจังหวัดสงขลา. วารสารวิจัย มข., 18(3), 521-526
 • องุ่น สังขพงศ์, กลางเดือน โพชนา, และ วรพล เอื้อสุจริตวงศ์. (2556). การปรับปรุงสถานีงานตามหลักการยศาสตร์เพื่อลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเมื่อยล้ากล้ามเนื้อของแรงงานในกระบวนการผลิตปลาทูน่า:กรณีศึกษาโรงงานอาหารทะเลแปรรูปแห่งหนึ่ง. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 23(3), 654-663.
 • อภิชล กำเนิดว้ำ, รัญชนา สินธวาลัย, วนิดา รัตนมณี และ วรรณรัช สันติอมรทัต. (2556). การออกแบบระบบการเรียกคืนซากคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย. วารสารวิจัย มข., 18(3), 759-776.
 • อภิชล กำเนิดว้ำ, วนิดา รัตนมณี, รัญชนา สินธวาลัย และ วรรณรัช สันติอมรทัต. (2556). การศึกษาบริมาณวัสดุจากกระบวนการรีไซเคิลซากคอมพิวเตอร์. วารสารวิจัย มข., 18(3), 404-418.

 

2012(2555)

 • Homkhiew, C., Ratanawilai, T., & Pochana, K. (2012). Application of a quality function deployment technique to design and develop furniture products. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 34(6), 663-668.
 • Kongkaew, W., & Pichitlamken, J. (2012). A Gaussian process regression model for the traveling salesman problem. Journal of Computer Science, 8(10), 1749–1758.
 • Muhamad, T., Prapas, M., Abdul, B., & Somchai, C. (2012). Influence of friction strir welding paramenters on metallurgical and mechanical properties of dissimilar joint between semi-solid metal 356-T6 and aluminum alloys 6061-T651. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 34(4), 415-421
 • Ratanawilai, T., Thanawattanasirikul, N., & Homkhiew, C. (2012). Mechanical and thermal properties of oil palm wood sawdust reinforced post-consumer polyethylene composites. ScienceAsia, 38, 289-284.
 • ธเนศ รัตนวิไล, กุลยุทธ บุญเซ่ง, และ สมชาย ชูโฉม. (2555). การลดเวลาการอบไม้ยางพารา. วารสารวิจัย มข., 17(4), 505-514.
 • นภิสพร มีมงคล, พีรยุ จันทร์ส่อง, และ วรรณรัช สันติอมรทัต. (2555). การประยุกต์ใช้ QFD เพื่อค้นหาคุณลักษณะผลิตภัณฑ์สำาหรับการ ออกแบบอุปกรณ์เฝ้าระวังผู้ป่วย. วารสารวิจัย มข., 17(4), 515-527.
 • รัญชนา สินธวาลัย, นภิสพร มีมงคล, และ นวพร เพ็งล่อง. (2555). การประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ในภาคอุตสาหกรรม กรณีศึกษา 5 กลุ่มอุตสาหกรรมของไทย. วารสารวิจัย มข., 17(4), 528-542.
 • รัญชนา สินธวาลัย, นภิสพร มีมงคล, และ นวพร เพ็งล่อง. (2555). ตัวชี้วัดการจัดการความรู้ในองค์กรภาคอุตสาหกรรม กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องจักรสำนักงาน. วารสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 7(1), 1-13.
 • รัญชนา สินธวาลัย, นภิสพร มีมงคล, และ นวพร เพ็งล่อง. (2555). ศึกษาการประยุกต์การจัดการความรู้ไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 19(1), 1-9.
 • สิริพร เรืองสุข, รัญชนา สินธวาลัย, และ เสกสรร สุธรรมานนท์. (2555). การศึกษาความป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานซ่อมตู้คอนเทนเนอร์ในเขตจังหวัดสงขลา. วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 4(4), 73-79.

Scroll to top