สถิตินักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปริญญาตรี

สาขาวิชา/ชั้นปี 1 2 3 4 รวม
วิศวกรรมการผลิต 21 24 26 34 105
วิศวกรรมอุตสาหการ 2 47 48 45 142
รวมทั้งหมด 23 71 74 79 147

 

ปริญญาโท

สาขาวิชา/ชั้นปี 1 2 รวม
การจัดการอุตสาหกรรม‎ 28 38 66
วิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 4 - 4
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ‎  4  13  17
รวมทั้งหมด 36 51 87

 

ปริญญาเอก

สาขาวิชา/ชั้นปี 1 2 รวม
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ‎ 2 1  3
รวมทั้งหมด 2 1 3

 

 

ข้อมูล ณ วันที่  ‎10‎/‎2‎/‎2558

Scroll to top