ตารางสรุปผลคะแนนระดับหลักสูตรของภาควิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2557

ระดับ หลักสูตร คะแนน ผลประเมิน
ปริญญาตรี             วิศวกรรมอุตสาหการ   2.33  ปานกลาง
              วิศวกรรมการผลิต  2.33 ปานกลาง
ปริญญาโท             วิศกรรมอุตสาหการและระบบ   2.77  ปานกลาง
              วิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  2.33 ปานกลาง
              การจัดการอุตสาหกรรม  2.33 ปานกลาง
ปริญญาเอก             วิศกรรมอุตสาหการและระบบ  2.44 ปานกลาง

 

 ช่วงคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพ

          คะแนน 0.01-2.00 หมายถึง ระดับคุณภาพน้อย

          คะแนน 2.01-3.00 หมายถึง ระดับคุณภาพปานกลาง

          คะแนน 3.01-4.00 หมายถึง ระดับคุณภาพดี

          คะแนน 4.01-5.00 หมายถึง ระดับคุณภาพดีมาก

 

ลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2557 ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ระดับ หลักสูตร การกำกับ
มาตรฐาน
บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์
1.1 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3

4.1  

4.2     4.3
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4
ปริญญาตรี อุตสาหการ  1 0  0  3 2  3 2 5 5    1
  การผลิต  1 0 0 3  2  3  2 5 5 5    1
ปริญญาโท อุตสาหการและระบบ  1 0 5  2 3  2  3 5 5 3.92   4
  โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  1 0 0  3  3  2  2 5 5 4.70    1
  การจัดการอุตสาหกรรม 1 0 5  2  3  2  3 5 5 3.92    1
ปริญญาเอก อุตสาหการและระบบ  1 0 0  2  3  3 2 5 5 2.61 5  3

 

ระดับ

หลักสูตร หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

สิ่งสนับสนุน

การเรียน

การสอน

5.1 5.2 5.3 5.4 6.1
 ปริญญาตรี อุตสาหการ  3  3 3  3.33  2
การผลิต  3  3  3 3.33 2
 ปริญญาโท อุตสาหการและระบบ
 2  3 3  3.33
2
  โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  3 3 3 3.33
2
การจัดการอุตสาหกรรม  2  3  3 3.33 2
ปริญญาเอก อุตสาหการและระบบ 3  3 3 3.33 2

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2556 และผลการประเมินภายในปีการศึกษา 2556 ของ 7 ภาควิชาฯ 

 

1.สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2556

เกณฑ์

    ปีการศึกษา 2556

คะแนน ผลประเมิน

 การผลิตบัณฑิต   (เพิ่มเติม 6 ตัวบ่งชี้)

4.17

ระดับดี

 การวิจัย (เพิ่มเติม 3 ตัวบ่งชี้)

5.00

ระดับดีมาก

 การบริหารและการจัดการ  (เพิ่มเติม1 ตัวบ่งชี้ )

5.00

ระดับดีมาก

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  (เพิ่มเติม 2 ตัวบ่งชี้ )

4.22

ระดับดี

 

 
2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 เปรียบเทียบ 7 ภาควิชา
 

ลำดับ

ภาควิชาฯ

ปีการศึกษา 2556
คะแนน ผลการประเมิน

1.

   ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

4.89

ดีมาก

2.

   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

4.77

ดีมาก

3.

   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

4.60

ดีมาก

4.

   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

4.53

ดีมาก

5.

   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

4.29

ดี

6.

   ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ

4.13

 ดี

7.    ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3.97

 ดี

 

 ช่วงคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพ

          คะแนน 0.00-1.50 หมายถึง การดำเนินงานต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน

          คะแนน 1.51-2.50 หมายถึง การดำเนินงานต้องปรับปรุง

          คะแนน 2.51-3.50 หมายถึง การดำเนินงานระดับพอใช้

          คะแนน 3.51-4.50 หมายถึง การดำเนินระดับพอดี

          คะแนน 4.51-5.00 หมายถึง การดำเนินงานระดับดีมาก

You are here: Home