Slide

สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต

สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสหการ

สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสหการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมคณะฯ

 • 10 Jun
  วันปิดเทอม 3 ปี 2565 All Day

 • 09 Jun
  วันสุดท้ายเทอม 3 ปี 2565 All Day

 • 17 Apr
  วันเปิดเทอม 3 ปี 2565 All Day

 • 25 Mar
  วันปิดเทอม 2 ปี 2565 All Day

 • 10 Jun - 26 Mar
 • 24 Mar - 17 Mar
Slide
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับ การออกแบบ พัฒนา วางแผน ควบคุม วิจัยดำเนินงาน การบริหารจัดการ และติดตามประเมินผลระบบโดยรวม โดยครอบคลุมปัจจัยทุกๆด้าน ทั้งบุคคล ข้อมูล เครื่องจักรอุปกรณ์ วัสดุ พลังงาน การเงิน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สรุปก็คือ พยายามหาทางใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ประยุกต์ความรู้ทาง วิศวกรรม เทคนิคทางสถิติ และความรู้ทางการจัดการ เพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุม จัดการกับปัญหา ปรับปรุงและพัฒนา ให้ได้ การผลิต ที่มีความปลอดภัย มีคุณภาพ เกิดประสิทธิผลด้วยความประหยัดคุ้มค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Slide
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเป็นหลักสูตรที่ได้จัดทำขึ้นใหม่ตามปัจจัยแวดล้อมของสภาพเศรษฐกิจโลกและในภูมิภาคเอเซียที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ที่บทบาทของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมดังกล่าว

วิศวกรรมศาสตร สาขาการจัดการอุตสาหกรรม มุ่งเน้นการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีกับการบริหารจัดการในระดับสูง สามารถวิเคราะห์/วิจัยเชิงประยุกต์ รวมทั้งแก้ปัญหาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมพร้อมในการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้เป็นอย่างดี

วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ เป็นการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการออกแบบ พัฒนา วางแผน ควบคุม การวิจัย ขั้นตอนการดำเนินงาน การจัดการและประเมินผล ระบบต่าง ๆ โดยจะครอบคลุมทุกด้านทั้ง บุคคล สารสนเทศ อุปกรณ์ พลังงาน วัสดุ สถานที่ เวลา และการเงิน โดยจะอาศัยหลัการและวิธีการทางด้านการวิเคราห์และสังเคราะห์ด้านวิศวกรรมเข้ามาช่วยทำให้การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังนำความรู้ด้านต่างๆเข้ามาประยุกต์ใช้ร่วมกันด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

Slide
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ เป็นการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการออกแบบ พัฒนา วางแผน ควบคุม การวิจัย ขั้นตอนการดำเนินงาน การจัดการและประเมินผล ระบบต่าง ๆ โดยจะครอบคลุมทุกด้านทั้ง บุคคล สารสนเทศ อุปกรณ์ พลังงาน วัสดุ สถานที่ เวลา และการเงิน โดยจะอาศัยหลัการและวิธีการทางด้านการวิเคราห์และสังเคราะห์ด้านวิศวกรรมเข้ามาช่วยทำให้การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังรวมถึงความรู้ด้านคณิตศาสตร์ สถิติ ฟิสิกส์ การตลาด การบริหารจัดการ สารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และจิตวิทยา เข้ามาประยุกต์ใช้ร่วมกันด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

previous arrow
next arrow

แนะนำห้องปฏิบัติการและวิชาปฏิบัติการของสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต